Chata działa i Pomarańczarnia korzysta z niej przy okazji wyjazdów. Tymczasem Fundacja realizuje adaptację – tak by zmienić Chatę w jeszcze lepszy obiekt. Obecnie trwają prace projektowe. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o adaptacji:

 

Jak dziś wykorzystywana jest Chata?

 Z Chaty mogą bezpłatnie korzystać harcerki i harcerze „Pomarańczarni”. Organizują tam biwaki, szkoły wodzów, nocują na obozach wędrownych. Cały Szczep odwiedził Chatę przy okazji zimowiska w 2019 r. Harcerki i harcerze związali się z Chatą. Instruktorzy Szczepu organizują tam także wyjazdy kadrowe – np. sylwestrowe. Z Chaty korzystają też przedstawiciele Fundacji i osoby, które ją wspierają – by na miejscu załatwiać sprawy administracyjne i techniczne.

 

Czy Chata jest zamknięta i trwa tam remont?

Nie. Dopóki trwają prace projektowe i przygotowawcze, Chata umożliwia harcerkom i harcerzom Pomarańczarni nocleg. Chcemy zaplanować kolejne etapy prac budowlanych i instalacyjnych tak, by przerwy w korzystaniu z Chaty były jak najkrótsze, ale będzie to uzależnione od możliwości finansowych Fundacji.

 

Po co przeprowadzać adaptację?

Chcemy poszerzyć możliwości wykorzystania Chaty – zwiększyć liczbę miejsc noclegowych, wykorzystać dużo wolnego miejsca na piętrze.

Chcemy doprowadzić ją do takiego stanu, by spełniała standard schroniska młodzieżowego oraz przepisy państwowe dotyczące organizacji „wypoczynku dzieci i młodzieży” – co oznacza kolonie letnie, obozy stałe, zimowiska w trakcie ferii, zielone szkoły oraz wszystkie inne formy rejestrowane w Kuratorium Oświaty. Pomoże to harcerzom, którzy muszą rejestrować dłuższy wyjazd w czasie wakacji czy ferii zimowych. 

Taki status budynku pozwoli też na szerokie wykorzystanie budynku – wynajmowanie Chaty szkołom, organizacjom społecznym i innym podmiotom, dzięki czemu Chata zarobi na siebie. Fundacja chce, by docelowo harcerki i harcerze ponosili minimalne opłaty, a w dni, w które Chata nie jest przez nich wykorzystywana, była używana przez innych chętnych.

Lepszy standard, który dzięki adaptacji będzie spełniała Chata, z pewnością będzie sprzyjał także indywidualnym wyjazdom wszystkich pokoleń harcerek i harcerzy Pomarańczarni, którzy będą odwiedziali Sokołówkę ze swoimi rodzinami i znajomymi.

Wyciągnęliśmy wiele wniosków z pożaru starej Chaty. Nowy obiekt jest znacznie bardziej bezpieczny. Założeniem adaptacji jest dalsze zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Wiemy, że na najwyższym poziomie bezpieczeństwa zależy wszystkim: harcerkom i harcerzom, kadrze Szczepu i rodzicom harcerzy.


Jak przebiegają prace adaptacyjne?

Rozpoczęliśmy od gruntownej inwentaryzacji Chaty. Przeprowadziliśmy także odwierty geologiczne, by wiedzieć jak możemy rozwiązać kwestię kanalizacji. Następnie szukaliśmy architekta, który byłby w stanie, stworzyć na podstawie naszych wytycznych kompleksowy projekt. Projekt jest trudny i nie każdy chciał się go podjąć. Nawiązaliśmy współpracę z pracownią architektoniczną z Kłodzka, doświadczoną w pracach nad podobnymi obiektami. Pracownia stworzyła koncepcję architektoniczną, którą zatwierdziliśmy w styczniu 2020.

Aktualnie trwają prace nad projektami branżowymi: instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania. Trwają także prace nad uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z Sanepidem (Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną) oraz Państwową Strażą Pożarną.

Równolegle szukamy wykonawców prac budowlanych i instalacyjnych.

Kiedy wszystkie prace projektowe zakończą się – będziemy składać wniosek o pozwolenie na budowę. Kiedy go uzyskamy, przystąpimy do prac.

 

Czy przewidujecie udział harcerek, harcerzy i innych chętnych w pracach adaptacyjnych?

Tak. Chcemy, by tradycyjnie część pracy wykonali harcerki i harcerze, bo to ich górski dom. Będą to przede wszystkim proste prace, bezpieczne i nie wymagające specjalistycznej wiedzy.

Natomiast większość prac zostanie zrealizowana przez profesjonalnych wykonawców – firmy budowlane i instalacyjne. Będziemy szukali najlepszej oferty na lokalnym rynku. Zależy nam na tym, by przerwy w korzystaniu z Chaty były jak najkrótsze.

 

Kto odpowiada za to przedsięwzięcie?

Rada fundacji powołała Zespół ds. Chaty – w jego skład wchodzą przedstawicielki Komendy Szczepu (Alicja Chmielewska, Agata Wrzosek), Rady Fundacji (Michał Brzoza-Brzezina, Sławomir Chmielewski, Piotr Kołodziejczyk, Dorota Wojdyga) oraz Zarządu Fundacji (Antoni Morawski, Bernard Tabor). Ten Zespół kieruje pracami nad adaptacją Chaty – planuje prace i budżet, kontaktuje się z urzędami, podwykonawcami i innymi podmiotami. Pracę Zespołu koordynuje Michał Brzoza-Brzezina.

 

Jak konsultowane były pomysły na adaptację i wszystkie projekty?

Od pożaru naszej starej Chaty Fundacja działała na rzecz reaktywacji Bazy. Kiedy okazało się, że nie ma możliwości jej odbudowy, zdecydowaliśmy się kupić nowy budynek. Po wielu spotkaniach i dyskusjach wypracowaliśmy wizję nowej Chaty i pod tym kątem przez kilka miesięcy szukaliśmy nowego miejsca, oglądając setki ogłoszeń i odwiedzając kilkadziesiąt domów na sprzedaż na terenie Kotliny Kłodzkiej. Nowa Chata to dom, który spełniał wszystkie wyznaczone kryteria.  

Na kolejnych etapach projekt konsultowaliśmy ze znajomymi ekspertami z różnych branż. Za to wsparcie serdecznie dziękujemy. Czterokrotnie wprowadzaliśmy niezbędne poprawki do projektu architektonicznego.

Dwukrotnie organizowaliśmy otwarte spotkania dla zainteresowanych adaptacją: w maju 2019 r. oraz grudniu 2019 r.   Na spotkaniach informowaliśmy o stanie przedsięwzięcia, pokazywaliśmy projekty w aktualnych wersjach i dyskutowaliśmy nad tym, co należy zmienić. Spotkania są po to, by sympatycy Chaty spotykali się osobiście i mieli okazję zobaczyć, w jakim kierunku rozwija się ten projekt. Będziemy organizować kolejne spotkania i serdecznie na nie zapraszamy.

 

Jak będzie sfinansowana adaptacja?

W latach 2016-2018 na cel reaktywacji Chaty zebraliśmy ponad 300 tys. zł – pochodziły one z darowizn, 1% oraz wkładu własnego Fundacji (środków, które Fundacja oszczędzała na wykup starej Chaty do momentu pożaru). Z tej kwoty, po zakupie i kosztach związanych z zakupem pozostało ok. 80 tys. zł.

Do tej kwoty dołączyło dużo darowizn, oraz coroczny wpływ z 1%, według życzenia darczyńców przekazywany właśnie na Chatę. W tej chwili Fundacja dysponuje kwotą ok. 109.000 zł przeznaczoną na adaptację Chaty.

Mamy świadomość, że cel jest ambitny i by skończyć adaptację potrzebna jest nam znacznie większa kwota. Sytuacji nie ułatwiają rosnące ceny usług na rynku budowlanym. Występujemy do różnych instytucji o wsparcie i sponsoring. Składamy także wnioski grantowe w konkursach dla organizacji pozarządowych. Jednak wiemy, że podstawowym źródłem finansowania dla adaptacji będą prywatne darowizny i 1%. Dlatego zachęcamy do ich przekazywania [link]. By zrealizować adaptację będziemy dzielić remont na etapy i kolejno je realizować.

 

Kiedy skończy się adaptacja?

Tempo zależy od wielu czynników, ale najważniejszym jest finansowanie. Kolejne etapy będą realizowane w miarę posiadanych przez Fundację środków.  Zachęcamy do wsparcia projektu adaptacji [link]