Chata działa i Pomarańczarnia korzysta z niej przy okazji wyjazdów. Tymczasem Fundacja realizuje adaptację – tak by zmienić Chatę w jeszcze lepszy obiekt. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o adaptacji:

  Jak dziś wykorzystywana jest Chata?

 Z Chaty mogą bezpłatnie korzystać harcerki i harcerze „Pomarańczarni”. Organizują tam biwaki, szkoły wodzów, nocują na obozach wędrownych. Cały Szczep odwiedził Chatę przy okazji zimowiska w 2019 r. Harcerki i harcerze związali się z Chatą. Instruktorzy Szczepu organizują tam także wyjazdy kadrowe – np. sylwestrowe. Z Chaty korzystają też przedstawiciele Fundacji i osoby, które ją wspierają – by na miejscu załatwiać sprawy administracyjne i techniczne.

 Czy Chata jest zamknięta i trwa tam remont?

 Nie. Dopóki trwają prace projektowe i przygotowawcze, Chata umożliwia harcerkom i harcerzom Pomarańczarni nocleg. Chcemy zaplanować kolejne etapy prac budowlanych i instalacyjnych tak, by przerwy w korzystaniu z Chaty były jak najkrótsze, ale będzie to uzależnione od możliwości finansowych Fundacji.

 Po co przeprowadzać adaptację?

 Chcemy poszerzyć możliwości wykorzystania Chaty – zwiększyć liczbę miejsc noclegowych, wykorzystać dużo wolnego miejsca na piętrze.

 Chcemy doprowadzić ją do takiego stanu, by spełniała standard schroniska młodzieżowego oraz przepisy państwowe dotyczące organizacji „wypoczynku dzieci i młodzieży” – co oznacza kolonie letnie, obozy stałe, zimowiska w trakcie ferii, zielone szkoły oraz wszystkie inne formy rejestrowane w Kuratorium Oświaty. Pomoże to harcerzom, którzy muszą rejestrować dłuższy wyjazd w czasie wakacji czy ferii zimowych. 

 Taki status budynku pozwoli też na szerokie wykorzystanie budynku – wynajmowanie Chaty szkołom, organizacjom społecznym i innym podmiotom, dzięki czemu Chata zarobi na siebie. Fundacja chce, by docelowo harcerki i harcerze ponosili minimalne opłaty, a w dni, w które Chata nie jest przez nich wykorzystywana, była używana przez innych chętnych.

Lepszy standard, który dzięki adaptacji będzie spełniała Chata, z pewnością będzie sprzyjał także indywidualnym wyjazdom wszystkich pokoleń harcerek i harcerzy Pomarańczarni, którzy będą odwiedzali Sokołówkę ze swoimi rodzinami i znajomymi.

Wyciągnęliśmy wiele wniosków z pożaru starej Chaty. Nowy obiekt jest znacznie bardziej bezpieczny. Założeniem adaptacji jest dalsze zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Wiemy, że na najwyższym poziomie bezpieczeństwa zależy wszystkim: harcerkom i harcerzom, kadrze Szczepu i rodzicom harcerzy.

 Jak przebiegają prace adaptacyjne?

 Rozpoczęliśmy od gruntownej inwentaryzacji Chaty. Przeprowadziliśmy także odwierty geologiczne, by wiedzieć jak możemy rozwiązać kwestię kanalizacji. Następnie szukaliśmy architekta, który byłby w stanie, stworzyć na podstawie naszych wytycznych kompleksowy projekt. Projekt jest trudny i nie każdy chciał się go podjąć. Nawiązaliśmy współpracę z pracownią architektoniczną z Kłodzka, doświadczoną w pracach nad podobnymi obiektami. Pracownia stworzyła koncepcję architektoniczną, którą zatwierdziliśmy w styczniu 2020.

 Jednocześnie trwały prace nad projektami branżowymi: instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania oraz nad uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z Sanepidem (Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną) oraz Państwową Strażą Pożarną. Wiosną 2020 r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Prawomocne pozwolenie na budowę uzyskaliśmy w czerwcu 2020 r. 

 Równolegle szukamy w Kotlinie Kłodzkiej potencjalnych wykonawców prac budowlanych i instalacyjnych. 

 Czy przewidujecie udział harcerek, harcerzy i innych chętnych w pracach adaptacyjnych?

 Tak. Chcemy, by tradycyjnie część pracy wykonali harcerki i harcerze, bo to ich górski dom. Będą to przede wszystkim proste prace, bezpieczne i nie wymagające specjalistycznej wiedzy.

 Natomiast większość prac zostanie zrealizowana przez profesjonalnych wykonawców – firmy budowlane i instalacyjne. Będziemy szukali najlepszej oferty na lokalnym rynku. Zależy nam na tym, by przerwy w korzystaniu z Chaty były jak najkrótsze.

Bardzo zależy nam też na wsparciu ze strony sympatyków środowiska Pomarańczarni. Na etapie prac budowlanych bardzo cenne będzie dla nas wsparcie:

  • osób z doświadczeniem w zakresie sporządzania kosztorysów inwestorskich,
  • osób z doświadczeniem w branży budowlanej gotowej pomóc Zespołowi na etapie wyłaniania wykonawców robót budowlanych oraz w nadzorowaniu budowy,
  • osób gotowych przekazać Fundacji potrzebne materiały budowlane (ogólnobudowlane, elektryczne, hydrauliczne, sanitarne itp).

Osoby chętne do pomocy prosimy o kontakt

Kto odpowiada za to przedsięwzięcie?

 Rada fundacji powołała Zespół ds. Chaty – w jego skład wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele Komendy Szczepu (Alicja Chmielewska, Agata Wrzosek), Rady Fundacji (Michał Brzoza-Brzezina, Sławomir Chmielewski, Piotr Kołodziejczyk, Dorota Wojdyga),  Zarządu Fundacji (Antoni Morawski, Bernard Tabor) oraz Chatarka (Hanna Maciejewska). Ten Zespół kieruje pracami nad adaptacją Chaty – planuje prace i budżet, kontaktuje się z urzędami, podwykonawcami i innymi podmiotami. Pracę Zespołu koordynuje Michał Brzoza-Brzezina.

Jak konsultowane były pomysły na adaptację i wszystkie projekty?

 Od pożaru naszej starej Chaty Fundacja działała na rzecz reaktywacji Bazy. Kiedy okazało się, że nie ma możliwości jej odbudowy, zdecydowaliśmy się kupić nowy budynek. Po wielu spotkaniach i dyskusjach wypracowaliśmy wizję nowej Chaty i pod tym kątem przez kilka miesięcy szukaliśmy nowego miejsca, oglądając setki ogłoszeń i odwiedzając kilkadziesiąt domów na sprzedaż na terenie Kotliny Kłodzkiej. 

Na wszystkich najważniejszych etapach kluczowe decyzje: o poszukiwaniu domu, o jego zakupie, o ogólnym kierunku i o szczegółach adaptacji podejmowała Rada Fundacji. Merytoryczną i finansową działalność Fundacji na bieżąco kontroluje Komisja Rewizyjna.

Plany konsultowaliśmy też ze znajomymi ekspertami z różnych branż. Za to wsparcie serdecznie dziękujemy. Czterokrotnie wprowadzaliśmy niezbędne poprawki do projektu architektonicznego. 

 Dwukrotnie zorganizowaliśmy otwarte spotkania dla zainteresowanych adaptacją: w maju 2019 r. oraz grudniu 2019 r.   Na spotkaniach informowaliśmy o stanie przedsięwzięcia, pokazywaliśmy projekty w aktualnych wersjach i dyskutowaliśmy nad tym, co należy zmienić. Spotkania są po to, by sympatycy Chaty spotykali się osobiście i mieli okazję zobaczyć, w jakim kierunku rozwija się ten projekt. Niestety, w 2020 r. nie mogliśmy zorganizować spotkań informacyjnych z powodu pandemii Covid-19. Kiedy tylko stanie się to możliwe będziemy organizować kolejne spotkania i z góry serdecznie na nie zapraszamy.

 Jak będzie sfinansowana adaptacja?

 W latach 2016-2018 na cel reaktywacji Chaty zebraliśmy ponad 300 tys. zł – pochodziły one z darowizn, 1% oraz wkładu własnego Fundacji (środków, które Fundacja oszczędzała na wykup starej Chaty do momentu pożaru). Z tej kwoty, po zakupie i kosztach związanych z zakupem pozostało ok. 80 tys. zł.

 Do tej kwoty dołączyło dużo darowizn, oraz coroczny wpływ z 1%, według życzenia darczyńców przekazywany właśnie na Chatę. W tej chwili Fundacja dysponuje kwotą ponad 100 tys. zł przeznaczoną na adaptację Chaty.

 Mamy świadomość, że cel jest ambitny i by skończyć adaptację potrzebna jest nam znacznie większa kwota. Sytuacji nie ułatwiają rosnące ceny usług na rynku budowlanym. Występujemy do różnych instytucji o wsparcie i sponsoring. Składamy także wnioski grantowe w konkursach dla organizacji pozarządowych. Jednak wiemy, że podstawowym źródłem finansowania dla adaptacji będą prywatne darowizny i 1%. Dlatego zachęcamy do ich przekazywania. By zrealizować adaptację będziemy dzielić remont na etapy i kolejno je realizować.

 Kiedy skończy się adaptacja?

 Tempo zależy od wielu czynników, ale najważniejszym jest finansowanie. Kolejne etapy będą realizowane w miarę posiadanych przez Fundację środków.  Zachęcamy do wsparcia projektu adaptacji

 Masz inne pytania?

Być może odpowiadamy na nie w zakładce 23 FAQ. Jeśli nie, to zawsze będzie nam miło, jeśli się z nami skontaktujesz.